OBCHODNÉ PODMIENKY A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie k platobným a storno podmienkam vrátane ochrany osobných údajov

Objednávacie, platobné a storno podmienky

1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a účastníkom výcviku, kurzu, seminára alebo workshopu

(ďalej iba ako “akcia”) vzniká tým, že účastník odošle záväznú prihlášku na akciu a tá je akceptovaná poskytovateľom. Odoslanie záväznej prihlášky a jej akceptácia poskytovateľom je možno uskutočniť týmito spôsobmi:

 •  ​vyplnením objednávkového formulára z webových stránok firmy CAMIN® s.r.o. alebo Občianskeho združenia Myslenie prvej ligy (www.myslenieprvejligy.sk, www.silnestranky.sk, www.myslenieprvejligy.com)
 • alebo zaslaním objednávky e-mailom.

Pri rezervácii je účastník akcie povinný uviesť meno a priezvisko, adresu bydliska (doručovaciu adresu), telefón, e-mail a označenie vybranej akcie podľa ponuky poskytovateľa. Potom, ako poskytovateľ akceptuje prihlášku potvrdzovacím e-mailom účastníkovi, vykoná sa zapísanie údajov o účastníkovi akcie do interných systémov poskytovateľa.

2. Platobné podmienky

 • Momentom akceptácie prihlášky je vytvorená záväzná rezervácia. Účastník akcie dostane e-mailom zálohovú faktúru vo výške 100% úhrady za akciu, pokiaľ nie je v individuálnych prípadoch dohodnuté inak.
 • Faktúry sú vystavené s 1 dňovou splatnosťou, pokiaľ nie je v individuálnych prípadoch dohodnuté inak.
 • Pri odoslaní záväznej prihlášky a jej akceptácii tesne pred konaním akcie vždy platí, že platba za akciu musí byť uhradená najneskôr 1 deň pred konaním tejto akcie.

 3. Storno podmienky

Pri odhlásení sa z akcie viac ako 6 týždňov pred jej začatím je záloha vrátená v plnej výške a znížená o 30€ ako náklady na uhradenie administratívnych nákladov spojených s registráciou a fakturáciou.

 •  Pri odhlásení sa z akcie menej ako 6 týždňov a súčasne viac ako 4 týždne pred jej začatím je storno poplatok 30% z celkovej ceny akcie.
 •  Pri odhlásení sa z akcie menej ako 4 týždne a súčasne viac ako 2 týždne pred jej začatím je storno poplatok 50% z celkovej ceny akcie.
 •  Pri odhlásení sa z akcie menej ako 2 týždne pred jej začatím je storno poplatok 100% z celkovej ceny akcie.
 •  V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť sám, môže za seba na akciu poslať náhradníka.
 •  Po začatí akcie zaniká nárok na vrátenie zaplateného kurzovného, ​​výnimku možno priznať po dohode v odôvodnených prípadoch.
 •  U opakovaných akciách si môže účastník bezplatne nahradiť chýbajúce dni účasti na ďalšom termíne akcie. Poskytovateľ negarantuje účastníkovi, že sa akcia bude opakovať. V prípade neopakovania sa akcie nevzniká účastníkovi nárok na vrátenie ceny.

​​Spracovanie osobných údajov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti CAMIN® s.r.o. so sídlom Priehradná 34D, 821 07 Bratislava, IČO: 45 605 084, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:  65845/B (ďalej len “Správca”), aby v zmysle Zákona č.18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), aby spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • názov a identifikácia firmy
 • adresa alebo sídlo, príp. ďalšie fakturačné údaje
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • vstupy a výstupy talentových, hodnotových, diagnostických a iných testov a dotazníkov
 1. Uvedené údaje je nutné spracovať pre účely evidenčné, konzultačné, koučovacie a pre vzdelávaciu a poradenskú činnosť. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napísaním späťvzatia súhlasu na kontaktnú adresu spoločnosti CAMIN®r.o.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ softvéru: Smartselling, a.s., CAMIN® s.r.o., Google Slovakia, s.r.o., MICROSOFT s.r.o., Apple, AMAZON s.r.o.,

prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 1. Vezmite, prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kontakt

Občianske združenie Myslenie prvej ligy, IČO 42354137

Priehradná 34D, 821 07 Bratislava

+421 948 447 430

info@myslenieprvejligy.sk

Odkazy


Často kladené otázky

 

Prihlásenie do klubu

 

Pre média

 

Pre Partnerov

Galéria

Share This